#PUNE : उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी चिंचवड कार्यालयामार्फत विविध संवर्गाच्या चाचण्यांचे पुर्ननियोजन करण्यात येणार

0
7
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

पुणे / शबनम न्युज

 प्रशासकीय कारणास्तव व जनतेच्या सोयीसाठी 19 ऑक्टोबर 2020 पासून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,

पिंपरी चिंचवड कार्यालयामार्फत विविध संवर्गाच्या नवीन व कालबाह्य झालेल्या अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण व त्या

करिताच्या पक्क्या अनुज्ञप्तीच्या चाचणी आयडीटीआर नाशिक फाटा भोसरी येथे घेण्यात येतील व सदर विविध संवर्गाच्या

चाचण्याच्या पुर्ननियोजन करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

 

                    यानुसार केवळ चारचाकी   ( खाजगी व परिवहन) या संवर्गाकरीता – आयडीटीआर नाशिक फाटा,भोसरी,

चारचाकी ( खाजगी व परिवहन) व जडवाहन या संयुक्त संवर्गासाठी – आयडीटीआर नाशिक फाटा,भोसरी, केवळ दुचाकी संवर्गाकरिता-

कार्यालयाच्या इमारतीच्या बाजूच्या मोकळया मैदानात ( पुर्वीच्या ठिकाणी), दुचाकी व चारचाकी ( खाजगी व परिवहन ) या संयुक्त संवर्गासाठी –

ट्रॉफिक पार्क, तिनचाकी व चारचाकी ( खाजगी व परिवहन) या संयुक्त संवर्गासाठी – ट्रॉफिक पार्क, दोन संवर्गाव्यतिरिक्त इतर सर्व संवर्गाकरीता –

ट्रॉफिक पार्क अशी ठिकाणे निश्चित करण्यात आल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पिंपरी चिंचवड, पुणे यांनी कळविले आहे.